Badges

Motivator

Bình chọn 100 câu trả lời

0 Achievers
Hole-in-One

Chấp nhận 50 câu trả lời đúng

0 Achievers
Smile Seeker

Cảm ơn 100 bài thảo luận

0 Achievers
Love Fool

Cảm ơn 100 câu trả lời

0 Achievers
Vanity Monster

Cập nhật 5 ảnh avatar

2 Achievers
Sherlock Holmes

Mở 10 bài thảo luận

2 Achievers
The Voice

Gửi 100 câu trả lời

6 Achievers
Bookworm

Đọc 50 bài thảo luận

0 Achievers
Peacemaker

Chọn 50 bài thảo luận là câu trả lời

0 Achievers
Attention!

Cập nhật Hồ Sơ Cá Nhân 50 lần

0 Achievers
Firestarter

Gửi 100 câu bình luận ý kiến của người khác

0 Achievers
Notable Answerer
User likes your replies 100 times.
0 Achievers
Well-Known Questionnaire
User likes your dicussions 50 times.
0 Achievers